PB talet | Nyckeltal för aktievärdering

Själva innebörden av nyckeltalet P/B tal eller PB tal kommer från engelskans price to book value och är ett sätt att jämföra priset på aktien på börsen mot det bokförda värdet. Det bokförda värdet definieras som tillgångar minus skulder och hittas i balansräkningen i rapporten från aktiebolaget.

Så definieras P/B

Innan vi ger oss in i definitionen så bör det nämnas att P/B – talet ofta benämns kurs/eget kapital i vissa sammanhang. Beräkningarna för dessa bägge nyckeltal är i grunden desamma.

På engelska börssajter så heter detta förstås alltid P/B (price to book value) och vi har på den här sajten valt att ha bägge beskrivningarna då bägge brukar användas.

Själva definitionen av detta nyckeltal är alltså

$ P/B = \frac{\text{Priset på aktien}}{\text{Bokfört värde}} $

där priset på aktien helt enkelt är aktiekursen och det bokförda värdet definieras som tillgångar minus skulder.

PB-talet-formel

En praktiskt beräkning av P/B talet

trelleborg-balansrakning

Bilden här till höger är ett skärmurklipp från den tredje kvartalsrapporten 2013 från aktien Trelleborg. Här kan vi se moderbolagets balansräkning och här finns en mängd information om materiella och immateriella tillgångar och mer därtill. I vårt fall så skall vi beräkna P/B och därför är vi intresserade av det bokförda värdet, dvs bolagets egna kapital (Tillgångar – skulder).

Vi ser här att summan för det egna kapitalet är 12 280 MSEK och eftersom det finns 242 571 783 aktier i bolaget så kan vi beräkna det egna kapitalet per aktie som blir:

$ \frac{12 280 000 000}{242 571 783} ≈ 50,62 $

Det som återstår nu i denna beräkning av P/B är att kolla upp aktiekursen (vilken i skrivande stund är 124,3) och beräkna P/B:

$ P/B = \frac{124,3}{50,62} ≈ 2,4 $

PB tal – Hur tolkar man det?

P/B – talet är framförallt ett av alla nyckeltal att mäta hur börsen värderar företaget för tillfället. Dvs är företaget lågt eller högt värderat på börsen jämfört med vad balansräkningen visar vid årsredovisning eller vid kvartalsrapporterna.

Med det här nyckeltalet så ställer du företagets egna kapital (Tillgångar – skulder) i relation mot aktiekursen. Ett lågt P/B skulle alltså kunna betyda att aktien är undervärderad av marknaden och du har ett bra köpläge. Ett högt P/B tal skulle kunna betyda att aktien är övervärderad, dvs det egna kapitalet motsvarar inte aktiekursens höga värdering.

Men det finns förstås fallgropar och speciella fall där man kan luras av antingen högt eller lågt P/B tal. Några av dessa är följande:

 • Det är upp till aktiebolaget att värdera sina immateriella och materiella tillgångar. Om företaget värderar dessa antingen för högt eller för lågt kan detta få till följd att P/B talet är missvisande.
 • Det kan också vara svårt att värdera sina tillgångar på rätt vis. Ett bolag som äger mycket skog (tex sca) har oerhört stora materialla tillgångar som är svåra att värdera. Det är inte säkert att alla dessa tillgångar bokförts på ett värdemässigt korrekt sätt.
 • Ett bolag som säljer konsulttid har sitt värde i sina anställda, hur värderar man dem? Detta syns exempelvis inte i balansräkningen.
 • Det inte ovanligt med höga P/B när konjunkturen tuffar på uppåt. Bara för att PB talet är högt behöver detta alltså inte betyda att kursen inte skall fortsätta upp och vice versa då talet är lågt. Som alltid vid fundamental analys bör man kombinera en mängd olika nyckeltal och beräkna dessa över en längre period.

Läs också:

Testa dig själv på nyckeltalet

Det här testet innehåller 3 frågor
1
Vilken del av rapporten skall du leta upp för att beräkna P/B talet?
Balansräkningen

Kassaflödesanalysen

Resultaträkningen

VD:s kommentar

2
Vad är bokfört värde samma sak som?
Tillgångarna

Skulderna

Årets resultat

Det egna kapitalet

3
Beräkna P/B för ett företag som har
2 000 000 utgivna aktier
Tillgångar: 200 Msek
Skulder: 100 Msek
Aktiekurs på 100 kr
P/B = 1

P/B = 2

P/B = 3

P/B = 4

Av:
Leg. Matematiklärare med ett stort intresse för finans, aktier, ekonomi. Bor och verkar i Göteborg. Mitt jobb är att göra ett digitalt läromedel i matematik och vid sidan av det skriver jag artiklar om privatekonomi, aktiekunskap och ekonomi.

Följ aktiekunskap på sociala medier:

6 Kommentarer

 1. Det är väl eget kapital per aktie som priset per aktie ska divideras med va? Så tillgångar – skulder dividerat med totalt antal aktier. Eller? Försöker lära mig detta och är lite osäker….

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej, ja det stämmer, har uppdaterat med ett mycket konkret exempel här ovan så att man ser hur detta görs.

 2. Johannes skriver:

  Här behövs ett konkret räkneexempel på hur PB-talet tas fram.

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej Johannes, skall lägga upp ett räkneexempel så att det blir tydligare. Detta gäller för fler av våra nyckeltalsbeskrivningar så vi fyller på allt eftersom.

 3. Finansnovis skriver:

  “Det är alltså inte helt olikt nyckeltalet Kurs genom eget kapital.”

  Nej, det är faktiskt samma sak!
  När du tar totala tillgångar – skulder står du igen med eget kapital. Det är alltså samma nyckeltal. P/B.

 4. JN skriver:

  Bokfört värde är inte samma sak som eget kapital! En korrekt beskrivning för hur man beräknar P/B-talet finns här: vardeinvestering.se/nyckeltal/p-bv.html.

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2018