Skuldsättningsgrad S/E

Skuldsättningsgrad är ett av de nyckeltal som används för att mäta ett företags finansiella ställning. Nyckeltalet jämför storleken på ett företags skulder med företagets egna tillgångar, det egna kapitalet. Det kan användas av dig som investerare för att avgöra hur stor risk en investering i bolaget är. 

Skuldsättningsgrad

Så beräknas skuldsättningsgraden

För att beräkna ett företags skuldsättningsgrad så används förenklat följande formel.

$\text{Skuldsättningsgrad} = \frac{\text{Totala Skulder}}{\text{Eget Kapital}} $

Om beräkningen av nyckeltalet blir större än 1 så innebär det att skulderna är större än det egna kapitalet. Blir beräkningen mindre än 1 så är det egna kapitalet större än skulderna. Formeln här ovan är som sagt en förenkling av beräkningen och egentligen så används justerade skulder och justerat eget kapital för att få en korrekt beräkning. På engelska kallas detta nyckeltal för debt/equity.

Kom igång med aktiehandel hos en nätbank
Avanza

Vi rekommenderar Avanza bank för handel med aktier. Där är det enkelt att komma igång med aktiehandel och det är enkelt att nå support och få hjälp. Avanza fungerar bra både för dig som är nybörjare och för den mer erfarna investeraren.

Nordnet

Vår andra rekommendation om du skall börja att handla med aktier är Nordnet. Priserna är likvärdiga med Avanza och en stor fördel är att du får tillgång till shareville som är Nordens största sparnätverk.

Skuldsättningsgraden har en koppling till företagets soliditet (Eget Kapital/Tillgångar) som är ett nyckeltal som mäter hur stor del det egna kapitalet är av alla tillgångar som företaget har. 

Fördjupning av beräkningen

Formeln här ovan är en förenkling av idén bakom nyckeltalet S/E och egentligen används följande beräkning av nyckeltalet. 

Skuldsättningsgrad = (Justerade skulder)/(Justerat eget kapital)

  • Justerade skulder = Skulder + Skatt på obeskattade reserver
  • Justerat eget kapital = Eget kapital + ((1 – bolagsskatt) x Obeskattade reserver)
  • Bolagsskatten ligger 2018 på 22 %.
  • Obeskattade reserver är vinster som företaget ännu inte betalat skatt för. 

Exempel på beräkning av skuldsättningsgrad

För att visa ett exempel på hur man kan beräkna ett företags skuldsättningsgrad så använder vi i det här fallet Trelleborgs balansrapport. Årsredovisningen är från 2017 och får utgöra en grund för att du själv skall kunna göra en liknande beräkning.

Balansräkning Trelleborg

Här ser vi att det egna kapitalet är 27 216 MSEK (miljoner svenska kronor). Skulderna är uppdelade på långfristiga skulder och kortfristiga skulder och de är tillsammans 9 797+11 599 = 21 396 MSEK.

Så skuldsättningsgraden för Trelleborg är 21 396 / 27 216 ≈ 0,79. 

Skuldsättningsgraden är alltså mindre än 1 vilket innebär att det egna kapitalet är större än skulderna. 

Att tolka nyckeltalet vid aktieanalys

Det är viktigt att veta att det inom många branscher finns stora behov att låna pengar kontinuerligt för att kunna sköta verksamheten. Exempel på sådana branscher är t.ex. tillverkningsindustrin där det är vanligare med högre skuldsättningsgrad än inom exempelvis konsultbranscher. Ibland krävs det helt enkelt mycket kapital för att investera i maskiner och teknik som sedan långsamt betalar av sig. 

Med det sagt så är det ändå så att ett företag generellt är känsligare för sämre tider om skuldsättningsgraden är hög. Oavsett hur det går för konjunkturen och företaget så måste företaget alltid betala sina skulder. Det finns alltid en gräns för hur länge ett företag klarar att hålla ut i sämre tider och är skulderna höga så minskar denna tid. Samtidigt kan ett företag klara av sina skulder om intäkterna är bra. Om företaget har stabila intäkter som fortsätter att växa kontinuerligt så klarar också företaget att betala av sina skulder. Den stora risken är om företaget både har höga skulder och dåliga intäkter, då är en investering i det bolaget en stor risk. 

Om du använder det här nyckeltalet för att analysera ett företags aktier vid fundamental analys så är det framförallt i jämförelse med andra bolag i branschen som du skall använda det. Kika på om bolaget har starkare eller svagare finansiell styrka än sina konkurrenter. Använd även andra nyckeltal för att avväga vilket företag som du vill investera i. 

Koppling mellan skuldsättningsgrad och soliditet

Innan jag avslutar den här artikeln så vill jag lyfta fram kopplingen mellan skuldsättningsgrad och soliditet. Bägge nyckeltalen använder sig av Eget Kapital när de beräknas och bägge tar hänsyn till företagets skulder. Har ett företag hög skuldsättningsgrad så har det låg soliditet och vice versa. Soliditet anges i procent och skuldsättningsgrad med ett tal (kvot). Då bägge nyckeltalen beskriver företagets finansiella ställning eller styrka i koppling till dess skulder så kan man fundera över om man behöver använda sig av bägge nyckeltalen?

Personligen tycker jag att det viktiga är att man skapar sig en bild av skulderna med hjälp av ett av nyckeltalen. Jämför sedan det nyckeltalet med andra bolag i branschen och hur mycket finansiell styrka som du tror att att företaget har om sämre tider kommer. 

Av:
Leg. Matematiklärare med ett stort intresse för finans, aktier, ekonomi. Bor och verkar i Göteborg. Mitt jobb är att göra ett digitalt läromedel i matematik och vid sidan av det skriver jag artiklar om privatekonomi, aktiekunskap och ekonomi.

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2019